ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТ


I. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Аймгийн мал улсын мал сүргийн тоонд эхний таван байрт орж байсан он, жилүүд

Малын төрөл

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Тэмээ V IV III II III II III III III III II II III III IV IV IV IV IV IV III III III
Адуу                                              
Үхэр                                              
Хонь V     IV                                      
Ямаа II III II II II I V IV III I I I III IV   IV V III III III III III IV

Нийт

малын тоогоор

V   V IV V III                                  
     

Малын тоо, 5 төрлөөр, жил бүрийн эцэст

Хээлтэгч малын тоо, төрлөөр, жил бүрийн эцэст

Бойжуулсан төл, жил бүрийн эцэст

Том малын зүй бус хорогдол, жил бүрийн эцэст

Малчдын тоо, жил бүрийн эцэст

Малтай өрхийн тоо, малын тооны бүлэглэлтээр, жил бүрийн эцэст

Худаг, 3 жил тутам

Тариалсан талбай, хураасан ургац, ургамлын төрлөөр

II. ХҮН АМ

Хүн амын тоо, сумдаар, оны эцэст, 1940-2018 он

Өрхийн тоо, сумдаар, оны эцэст, 1940-2018 он

Төрөлтийн нийт дүн, сумдаар, 1960-2018 он

Нас баралт, сумдаар, 1960-2018 он

Төрөлт, нас баралтын ерөнхий коэффициент, 1960-2018 он

Гэрлэлт, цуцлалт 1970-2018 он

Хүн амын дундаж наслалт, 2000-2018 он

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо, 2015-2018 он

Шилжилт хөдөлгөөн, 1996-2018 он

Барилга, холбоо, төсөв, гэмт хэрэг, ДНБ, аж үйлдвэр, хөрөнгө оруулалт, хүний хөгжлийн индекс

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргааны нэгж

Сумын нэр Багийн тоо Сумын төвийн баг

Нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээ /km2/

Улаанбаатараас алслагдсан зай /km/ Аймгийн төвөөс алслагдсан зай /km/
Алтай

4

Баян-Овоо 20256 1319 350
Баян-Уул 6 - 5836 1112 146
Бигэр 5 - 3826 961 108
Бугат 5 Баянгол 9921 1204 230
Дарив 4 Үйлдвэр 3523 1187 212
Дэлгэр 5 Баянсан 6625 913 88
Жаргалан 3 - 3683 1047 110
Тайшир 3 - 3913 991 43
Тонхил 5 - 7322 1210 250
Төгрөг 5 - 5343 1149 148
Халиун 4 - 5214 1056 90
Хөхморьт 5 Сайн-Уст 6314 1182 230
Цогт 7 - 16618 1040 187
Цээл 4 Баянгол 5631 1136 180
Чандмань 5 Талын шанд 4629 955 230
Шарга 4 Баянгол 5566 1080 79
Эрдэнэ 4 - 25066 989 265
Есөнбулаг 10 - 2161 1037 -
Бүгд 88 - 141447 - -
 

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, 2007 он

Багийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2008 он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2009 он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2010 он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2011 он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2012 он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2013он

Багийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2014он

Багийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, сумаар, 2015он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, 2016 он

Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, 2017 он